REGULAMIN

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez stronę działającą pod adresem URL: https://deductor.pl w zakresie nawiązywania współpracy szkoleniowej, trenerskiej oraz dokonywania analiz video.

§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Strona– strona internetowa dostępna pod adresem URL: https://deductor.pl dedykowana przez Właściciela Strony dla nawiązywania współpracy szkoleniowej, trenerskiej oraz dokonywania analiz video.
b) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia lub przedstawiciel prawny osoby, która nie ukończyła 16 roku życia i która jest zainteresowana korzystaniem z Usług udostępnionych na Stronie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) Usługi – świadczone przez Grupę Deductor usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom zapoznanie się z ofertą, nawiązywaniem współpracy szkoleniowej, trenerskiej oraz dokonywaniem analiz video;
d) Deklaracja Członkostwa – zawierana przez Użytkownika z Grupą Deductor umowa szkolenia/ współpracy z Grupą Deductor, w formie tradycyjnej pisemnej lub elektronicznej poprzez odesłanie skanu Deklaracji i innych wymaganych dokumentów;
e) Regulamin – niniejszy regulamin Strony;
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Właściciel Platformy informuje Użytkownika o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu kontaktowym;
g) Właściciel strony – DEDUCTOR ŁUKASZ WŁODAREK.

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usług dostępnych na Stronie.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie Umowy zawierane za pośrednictwem Strony, zawierane są w języku polskim.
3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników lub osoby trzecie Strony do dostarczania treści o charakterze bezprawnym i przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela Strony.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela Strony zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Właściciel Strony może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług droga elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta.
5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Właściciel Strony może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, jeśli:
a) sposób korzystania ze Strony jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
7. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Właścicielem Strony jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Wszelkie dane kontaktowe Właściciela Strony podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie w zakładce KONTAKT.

§ 3 KORZYSTANIE ZE STRONY
1. Korzystanie ze Strony jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a) Komputer, laptop lub przenośne urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim telefonu komórkowego, smartfona, tabletu lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, przeznaczonym do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
b) łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa;
d) aktywne konto e-mail, w przypadku chęci nawiązania kontaktu/ współpracy.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
1. Właściciel Strony umożliwia Użytkownikom pełne korzystanie ze Strony i nie pobiera od Użytkownika z tego tytułu żadnych opłat.
2. Użytkownik chcący zadać pytanie/nawiązać współpracę powinien wykonać następujące czynności:
a) napisać do Grupy Deductor za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail biuro@deductor.pl
b) podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
c) wybrać zakładkę z interesującą go kategorią pytania lub podać temat w tytule maila wskazujący na tematykę pytania
d) kliknąć przycisk „Wyślij”.
3. Właściciel Strony odpowie na zadane pytanie i prześle niezbędne dokumenty, w przypadku gdy Strona wyrazi chęć zawarcia Umowy drogą elektroniczną.

§ 5 DANE OSOBOWE, REKLAMACJE
1. Użytkownik korzystając ze Strony oraz z usług Właściciela Strony akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i oraz postanowienia Polityki prywatności dostępnej na stronie https://deductor.pl/ , a także oświadcza, że zapoznał się z Klauzula informacyjną dostępną na ww. stronie.
2. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu poprzez Stronę.
3. Właściciel Strony dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Właściciela Strony wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
4. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@deductor.pl
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Platformy.
6. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 6 ZAGROŻENIA ZAWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Właściciel Strony świadczy Użytkownikom usługi, za pośrednictwem drogi elektronicznej, co wiąże się z ryzykiem m.in.:
a. otrzymania przez Użytkownika spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
b. oddziaływania na Użytkownika oprogramowania typu malware lub sniffer;
c. zainfekowania Urządzenia Użytkownika wirusami komputerowymi;
d. oddziaływania na Użytkownika robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania.
e. oddziaływania na Użytkownika oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
f. bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) lub innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej.
2. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług droga elektroniczną i mimo to zawiera Umowę.
3. Wiadomości poczty elektronicznej wysyłane przez Właściciela Strony są skanowane skanerem antywirusowym jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, Właściciel Strony nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować.
4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Właściciela Strony zaleca Użytkownikom używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem którego korzysta ze Strony.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Właściciel Strony ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
2. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze strony wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
3. Właściciel Strony jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze strony. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze strony w każdym czasie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.