POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Łukasz Włodarek prowadzący działalność gospodarczą DEDUCTOR Łukasz Włodarek w Jastrzębiu-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 20, lok. 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój, NIP: 6332145536 (dalej: „Administrator”),

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, informujemy, iż wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Serwisu i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online. Dane wprowadzone podczas dokonywania rezerwacji zostaną zapisane w celu jej realizacji.

Szczegóły oraz Dane osobowe, które przetwarzamy

Administrator przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania), które to są udostępniane na skutek korzystania z naszych usług i/lub samodzielnie podane.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego
PESEL
wiek

Twoje/Twojego dziecka dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
• udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji, zapisywanie Cię do grup szkoleniowych i treningowych, przeprowadzenia analizy wideo; marketingowym, który obejmuje przekazywanie Ci informacji, dotyczących promocji i usług dostępnych w ramach Grupy Deductor, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie poprzez np. e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy; rozpowszechnianie wizerunku Członka, w tym publikacji, pokazywania i wykorzystywania zdjęć, portretu, nagrań wideo w dowolnym formacie i we wszystkich mediach oraz w celu realizacji procesu szkolenia w Grupie Deductor i promocji Grupy Deductor, rozpowszechnianie nazwiska, głosu i danych biograficznych Członka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach oraz w celu realizacji procesu szkolenia w Grupie Deductor – na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO,
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO, które obejmują: ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Grupie Deductor, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Należy pamiętać, iż podawanie wskazanych danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak nie zostaną podane, może to w wielu przypadkach uniemożliwić nam świadczenie usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Pisząc do nas na adres e-mail biuro@deductor.pl lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie Dane osobowe Użytkownika nie będą, bez wyrażenia przez niego odrębnej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdym czasie zgody, przetwarzane w celach marketingowych.

Nie jest naszą intencją gromadzenie danych osób korzystających ze Strony w wieku poniżej 16 lat (dzieci/małoletni) bez zgody ich rodziców lub opiekuna. Nie możemy jednak z całą pewnością zweryfikować, czy odwiedzający ukończył już wskazany w zd. poprzednim wiek. Jeżeli uważasz, że zgromadziliśmy dane dotyczące osoby małoletniej/dziecka bez zgody jej rodzica/opiekuna, prosimy o kontakt w tym zakresie na adres biuro@deductor.pl. Sporne dane zostaną usunięte.

Serwis wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookies. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszym oświadczeniu, dostępnym na naszej stronie internetowej https://deductor.pl/

Cel i zakres wykorzystywania Twoich danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, w tym: udzielania odpowiedzi na pytania, dobór poziomu zaawansowania grupy, zapis do Grupy, w tym na obozy, treningi, analizy.

W szczególności wykorzystujemy informacje przekazane w skierowanej do nas wiadomości.

W przypadku skontaktowania się z nami wykorzystamy przekazane w ten sposób informacje w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. W celu upewnienia się, że nasze usługi spełniają Twoje potrzeby, dane te mogą być wykorzystywane m.in. do tworzenia ankiet badających zadowolenie klienta. Możemy również zlecać – po uzyskaniu Twojej wcześniejszej zgody, powyższe czynności osobom trzecim.

Okres przez jaki dane osobowe użytkownika są przechowywane

Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkowników dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane możemy przekazać:
• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania wynikające z Grupy Deductor;
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: (i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w prowadzeniu i realizacji Grupy DEductor, np. w obsłudze korespondencji, przeprowadzaniu szkoleń, treningów, obozów, analiz video, (ii) agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji marketingowych; (iii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; (iv) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
• innym administratorom będącym: (i) agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń; (ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Administrator ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.

Serwis może zawierać łącza/odnośniki do stron internetowych osób trzecich. W przypadku chęci skorzystania z tego typu stron internetowych na samym początku należy zapoznać się z dostępnymi tam politykami prywatności. Chociaż Administrator starannie dobiera polecane strony internetowe/swoich kontrahentów, nie ponosi ono odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez tego typu osoby trzecie (innych administratorów danych osobowych).

Bezpieczeństwo

Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt z nami na adres mailowy: biuro@deductor.pl

Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
• prawo usunięcia danych osobowych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
(i) przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe,(tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
(ii) przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
10. Swoje prawa wymienione w punkcie 9 wyżej możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
11. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
• mailowo, na adres: biuro@deductor.pl
• korespondencyjnie, na adres: ul.Ruchu Oporu 20/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
12. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
13. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
14. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
15. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 12.-14. wyżej, na piśmie, według
naszego wyboru:
• listem poleconym, na podany przez Uczestnika adres pocztowy lub
• drogą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
(i) przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia
informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany
przez Ciebie adres e-mail;
(ii) zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
16. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia
informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
17. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Grupę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z
odbiorcą).
18. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

Aktualizacje

Niniejszym zastrzegamy, iż przedmiotowa Polityka Prywatności może być aktualizowana. Administrator powiadomi Użytkowników Strony o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych, zamieszczając stosowny komunikat. W przypadku, gdy Użytkownik będzie nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności może w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania ze Strony.

Korzystając ze Strony Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i ją akceptuje.