KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Łukasz Włodarek prowadzący działalność gospodarczą DEDUCTOR Łukasz Włodarek w Jastrzębiu-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 20, lok. 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój, NIP: 6332145536, adres e-mail: biuro@deductor.pl
2. Przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko Członka
b) numer PESEL
c) numer kontaktowy Członka
d) numer kontaktowy opiekuna prawnego/rodzica
e) adres e-mail Członka
f) adres e-mail opiekuna prawnego/rodzica
g) imię i nazwisko opiekuna prawego/ rodzica
h) numer rachunku bankowego Członka
i) numer rachunku bankowego opiekuna prawnego/rodzica
j) wizerunek Członka
3. Dane zbierane są w celu:
• udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji, zapisywanie Cię do grup szkoleniowych i treningowych, przeprowadzenia analizy wideo; marketingowym, który obejmuje przekazywanie Ci informacji, dotyczących promocji i usług dostępnych w ramach Grupy Deductor, wydarzeń lub akcji przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie poprzez np. e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy; rozpowszechnianie wizerunku Członka, w tym publikacji, pokazywania i wykorzystywania zdjęć, portretu, nagrań wideo w dowolnym formacie i we wszystkich mediach oraz w celu realizacji procesu szkolenia w Grupie Deductor i promocji Grupy Deductor, rozpowszechnianie nazwiska, głosu i danych biograficznych Członka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach oraz w celu realizacji procesu szkolenia w Grupie Deductor – na podstawie Twojej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO,
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO, które obejmują: ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Grupie Deductor, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych do wskazanych wyżej celów jest: art. 6 ust. 1 litera a-i f RODO.
Przysługuje Państwu/ Panu/ Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu szkolenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w.
6. Twoje dane możemy przekazać:
• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania wynikające z Grupy Deductor
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: (i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w prowadzeniu i realizacji Grupy Deductor, np. w obsłudze korespondencji, przeprowadzaniu szkoleń, treningów, obozów, analiz video, (ii) agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji marketingowych; (iii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; (iv) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
• innym administratorom będącym: (i) agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń; (ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Administrator ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana/ Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia zakończenia współpracy bądź do dnia uregulowania zobowiązań finansowych (jeśli nie zostaną uregulowane po zakończeniu Członkostwa) bądź do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym wizerunku.